Go to content Go to menu Accessibility Menu

תפילה בציון הסנדלר הק'

מרן הגרמ"ש אדלשטין שליט"א יעלה על ציונו של הסנדלר לרגל יום ההילולא ויתפלל ויעתיר על תורמי הקופה בדיוק כפי הסדר שתיקן אביו מרן הגר"י אדשלטין זצוק"ל